navBar自定义导航栏(适配小程序胶囊不同高度位置) - 更新日志

1.0.3(2020-06-05)

1.0.3-修复回退按钮颜色bug

1.0.2(2020-06-04)

1.0.2-修复scss文件缺失

1.0.1(2020-06-04)

1.0.1-修复scss文件确实

1.0.0(2020-06-03)

1.0.0-navBar自定义导航栏(适配小程序胶囊不同高度位置)